Wednesday, June 24, 2009

ندا آقاسلطان

زهره: شهادت ندای عزيز همه‌ی دنيا را متاثر كرده است و هر كسی به سهم خود می‌خواهد باری از اين غم سنگين را به دوش بكشد. شعر زير از سروده‌های دوست عزيزی است كه دوست داريم آن را در وبلاگ‌تان منتشر كنيد. خوش‌حال می‌شويم در اين راه ما را ياری كنيد.ر
×
×
×
ندا
×
ندا امشب بر افلاك است از اين بوم
ندا بغضی شده بر چشم مغموم
×
ندا در نيمه‌ی شب ناله‌ای شد
شرر بارد از اين ناله به مسموم
×
ندا را با ندا پاسخ ندادند
به خون از حنجره غلتيده مظلوم
×
بصيری و عليمی و قديری
ندايم نزد تو گرديده مرحوم
×
ندا! نظم‌ام دگر نايی ندارد
ندا الله اكبر از شب شوم
×
م . د
1388/3/31
×
×
سوم تيرماه 1388 خورشيدی
×
×