Sunday, August 16, 2009

شاه‌نامه

يك نگارگری از شاه‌نامه‌ی فردوسی
×
كشته شدن ايرج به دست برادران‌اش
×
×
٭
بر اساس اسطوره‌های ایرانی، «ايرج» کوچک‌ترین فرزند«فریدون» بود که فریدون قلمروش را بین او و برادران‌اش سلم و تور تقسیم کرد.ا
٭
سرزمین «ایران» در این تقسیم‌بندی به «ایرج»رسید. سلم و تور که به ایرج رشک می‌بردند، او را کشتند.ا
٭
بعدها «منوچهر»، نوه‌ی‌«ایرج»، آن‌ها را به خون‌خواهی کشت.ا
٭
این نگارگری احتمالن بخشی از شاه‌نامه‌ای است که جرمی کلینتون، پژوهشگر برجسته‌ی فرهنگ و جامعه‌ی ایران، در زمان تدریس خود در پرینستون موفق شد از آن آرشیو الکترونیکی تهیه و در اختیار مرکز تکنولوژی‌های آموزشی قرار دهد.ا
٭
پروژه‌ی شاه‌نامه‌ی الکترونیکی، دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی از نگارگری‌های نفیس ایرانی است که به روایت داستان‌های شاه‌نامه پرداخته و در نسخ قدیمی موجود بوده‌اند.ر
٭
×
بيست‌وپنجم امرداد ماه 1388 خورشيدی
×
٭